Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego oraz funkcjonowania sklepu internetowego www.polkainwestuje.pl do nabywania utworów administratora i osób trzecich oraz prawa i obowiązki użytkownika Sklepu.

Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez Sklep za pomocą. Wszystkie prawa do serwisu, sklepu oraz treści w nim zamieszczanych przysługują administratorowi i są zastrzeżone.

Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu przed skorzystaniem z usługi. Regulamin kształtuje prawa i obowiązki związane z tym Sklepem, Produktami i ich działaniem.

§1 Definicje zawarte w regulaminie

Administrator – operator i wydawca Sklepu lub publikacji lub treści cyfrowych w nim dostępnych – świadczący usługi drogą elektroniczną tj. Neo Consulting Agnieszka Mikos z siedzibą: ul. Spacerowa 10, 32-640 Zator

Sklep – inaczej Sklep Internetowy, prowadzony przez Agnieszkę Mikos, zarejestrowanego jako przedsiębiorca pod numerem NIP: 873-26-26-861, pod adresem ul. Spacerowa 10, 32-640 Zator, przyjmujący zamówienia poprzez stronę www.polkainwestuje.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów; Użytkownikiem może być zarówno konsument, prowadzący działalność gospodarczą w sytuacji, gdy czynności dokonuje poza przedmiotem tej działalności, jak i podmiot będący przedsiębiorcą, w związku z prowadzeniem tej działalności,

Klient – oznacza Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie,

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie,

Produkty – odpłatnie przekazywane prawa do korzystania z treści cyfrowych, które w związku z funkcjonowaniem Sklepu udostępniane są Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu.

Dane osobowe – jakiekolwiek informacje i treści identyfikujące użytkownika i zgromadzone przez Administratora.

Operator systemu płatności – PayU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep dostępny pod adresem polkainwestuje.pl jest prowadzony przez Agnieszkę Mikos.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet usług drogą elektroniczną. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://polkainwestuje.pl

3. Użytkownik i Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania do zamówień i sklepu treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • umożliwianie Użytkownikowi odpłatnego dostępu do treści cyfrowych  znajdujących się w ofercie Sklepu w tym przesłania tych treści na adres elektroniczny wskazany przez użytkownika lub udostępniania ich w profilu sklepu,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • dostarczanie za pośrednictwem Serwisu informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Odpowiedzialność za problemy z działaniem sklepu oraz serwisu wynikająca z winy osób trzecich lub siły wyższej jest w pełni wyłączona. Korzystanie ze sklepu oraz serwisu nie powoduje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 4 Zakupy w Sklepie, warunki zawierania umowy i rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

1. Ceny Produktów, widoczna na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór zamawianej usługi, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia przez e-mail, 5. płatność.

4. Zamówienia w sklepie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza z danymi i zaznaczenie odpowiednich opcji wyboru produktu. W przypadku klienta, który założył profil w Sklepie zamówienia dokonuje się poprzez zalogowanie się do profilu i wybór odpowiednich opcji produktu. Uznaje się, że Klient złożył zamówienie, gdy doszło do wprowadzenia jego danych oraz potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

5. Udostępnienie zamówionych treści cyfrowych odbywa się bezpośrednio po odnotowaniu płatności po stronie Administratora. W przypadku konsumenta oraz przedsiębiorcy dokonującego zakupu poza przedmiotem swojej działalności gospodarczej, jeśli nie wyrazi on zgody na taki system udostępniania Produktu, udostępnienie odbywa się po terminie na odstąpienie od umowy.

6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy dane.

7. Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie jego złożenia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

8.  Zamówienie nieopłacone w ciągu 48h zostają anulowane a umowę uznaje się za niezawartą. Anulowanie możliwe jest również w indywidualnej sprawie po kontakcie z Administratorem. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli doszło do dokonania przelewu, zostanie zwrócony na konto Klienta w ciągu 7 dni.

9.Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

10. Sklep pozwala na zakup usług cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku materialnym, a  rozpoczęcie ich świadczenia rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Konsument, który wyrazi zgodę na rozpoczęcie terminu świadczenia takich usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy po poinformowaniu go o tym traci prawo do odstąpienia od umowy. Brak zgody na ten system sprzedaży powoduje, że umowa nie będzie zawarta i nie ma możliwości złożenia zamówienia skutkującego zakupem produktu.

11. W sytuacji, w której przysługiwałoby prawo do odstąpienia od umowy, dopuszczalnym jest skorzystania z następującego formularza:

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data (*) Niepotrzebne skreślić.

12. Uznaje się, że w chwili zakupu Produktu, Administrator udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu, nieprzenoszalnej licencji na zamówiony produkt.

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją dwie formy płatności za zamówienie:

a) Przelew standardowy na rachunek Administrator
b) Szybkie płatności dokonywane za pośrednictwem operatora płatności.

2. Sklep nie prowadzi sprzedaży z zapłatą w formie gotówkowej.

§ 6 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mikos@neo-consulting.pl

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. W przypadku uznania reklamacji lub odstąpienia od umowy, zwrot dokonanej płatności następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Agnieszkę Mikos danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Przekazane dane osobowe obejmują: i będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenia podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy

3. Administratorem danych osobowych jest Neo Consulting Agnieszka Mikos  

4. W związku z kwestiami dotyczącymi danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: agnieszka.mikos@neo-consulting.pl lub pisemnie na adres Administratora

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona zgoda.

7. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9. Przetwarzane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

2. Pytania dotyczące polityki prywatności  oraz regulaminu sklepu należy kierować na adres: agnieszka.mikos@neo-consulting.pl

3. Aby uzyskać regulamin  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca należy dokonać zgłoszenia na adres agnieszka.mikos@neo-consulting.pl

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

By clicking the «ZAPISZ SIĘ» button you agree to the Warunki korzystania and Polityka prywatności
Powered by Estatik